Tạo tài khoản để đặt thời gian thực hiện quan sát

working..