num user l b Kính thiên văn Vô tuyến Ngày

V= null T= null

T [K] .vs. V [km/s]

V= null T= null

Bản đồ giải Ngân hà X [kpc] , Y [kpc]

Đường phục vận tốc quay vào khoảng cách tới tâm thiên hà V [km/s] .vs. R [kpc]