Chào mừng


Lectures (in French)

1. Radio-astronomy
2. Observe Milky Way
3. RotationCurve
4. Morphology
5. piloteRadiotelescopes
6. GetResults
7. AnalyseData
8. UseSimulator
Movie Here

Important: you need to have an account to access the antennas
1) Create an account
2) Make a reservation to book a telescope time slot
3) Observe during your allocated time
4) Be careful, the booking time is in UTC (Universal Time) : compute your local time
5) Use Krakow or Paris-2m for the moment : see below

Note:
1) If any antenna is not responding, please send us an email
2) The Antenna in Spain is still in restricted use mode
3) The Portuguese Antenna is being moved (restricted use)
4) The French Antenna in Toulouse is in restricted use mode for the moment
5) The French Antenna in Nancay is in restricted use mode for the moment
6) PARIS-3m antenna is being repaired. It is not available for a few days (since Jan 25th, 2015)


Exercise 1
RotationCurve.pdf


For more informations, have a look to the documents :
More pedagogical Material

November 24, 2011 | EU-HOU radio astronomy
Chào mừng đến với Hands-On Universe, Châu Âu. Mục đích của trang này nhằm tạo cơ hội cho người dùng vận hành kính thiên văn loại nhỏ khắp Châu Âu. Có thể vân hành các kính này từ xa. Dựa vào các quan sát của bạn, bạn có thể vẽ được bản đồ vật chất thiên hà của chúng ta, Dải Ngân hà …

Kính thiên văn

Giao diện Web để sử dụng các ăngten từ xa. Cần đăng nhập và mật mã để có thể sử dụng thiết bị.

Mô phỏng

Giao diện truy cập cơ sở dữ liệu và phương tiện để thực hiện bài tập với Dải ngân hà (đường vận tốc quay và các cánh tay xoắn)

Dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của tất cả quan sát được thực hiện bởi 5 kính thiên văn cùng với công cụ (i) trình diễn và tải kết quả và (ii) vẽ bản đồ Dải ngân hà.

Kết nối